Ervaringsdeskundigheid & Ervaar MEE

Professionals weten hoe het is, ervaringsdeskundigen voelen hoe het is

Hoe zorgen we ervoor dat de maatschappij, goederen en diensten toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een beperking? Hoe sluiten we nog beter aan bij de leefwereld van burgers en cliënten? En zorgen we er tegelijkertijd voor dat mensen met een beperking participeren? MEE doet dit onder andere door de inzet van ervaringsdeskundigen via Ervaar MEE.

MEE wil ervoor zorgen dat iedereen kan en wil meedoen in de maatschappij. We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de leefwereld van de burger of de cliënt. En zetten naast professionele ondersteuning in op een groter aandeel van informele zorg bij de ondersteuning van hen die belemmerd worden om mee te doen.

Ervaringsdeskundigen in hun kracht

MEE zet in verschillende situaties ervaringsdeskundigen in, zoals:

 • Bij het toetsen van toegankelijkheid van (openbare) ruimtes, websites, procedurebeschrijvingen en aanvraagformulieren of bijvoorbeeld professionals in publieke functies
 • Bij het doorlichten van een woningzoeker van een woningbouwvereniging op gebruik en taal
 • Bij het doorlopen van het klantcontactproces van een uitkeringsinstantie of bijvoorbeeld belastingdienst
 • Bij individuele (cliënt)ondersteuning, als aanvulling op professionele ondersteuning
 • Bij het geven van voorlichting aan bijvoorbeeld ouders op scholen of bijeenkomsten, als aanvulling op professionele ondersteuning (kennis combineren met ervaring)
 • Bij collectieve (cliënt)ondersteuning als cursussen en bijeenkomsten, als aanvulling op professionele ondersteuning
 • Bij trainingen
 • Bij beleidsvorming

Resultaten

 • Ervaringsdeskundigen doen (zinvol) mee, hebben meer zelfvertrouwen, ontwikkelen kennis en vaardigheden, breiden hun CV uit en vergroten hun sociale netwerk
 • Cliënten voelen zich herkend en erkend, gehoord en begrepen, en ervaren dat zij niet de enige zijn
 • Gesprekken verlopen op basis van gelijkwaardigheid, cliënten voelen zich eerder begrepen en tips en adviezen worden gemakkelijker geaccepteerd
 • Professionals zien ervaringsdeskundigheid als een aanvulling op hun eigen professionaliteit en de aandacht die zij kunnen geven, kunnen nog meer aansluiten bij de leefwereld van de cliënt, zijn zich meer bewust van hun eigen taalgebruik en houding, blinde vlekken worden zichtbaar
 • Gemeenten worden ondersteund bij het toepassen en borgen van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking*

* Het verdrag pleit voor een actieve inzet op een inclusieve samenleving, waarin mensen met een beperking dezelfde rechten hebben als ieder ander. Een opdracht voor iedereen.

Bovenstaande resultaten zijn gebaseerd op pilots van verschillende MEE-organisaties.

Poule ervaringsdeskundigen

MEE beschikt over een poule ervaringsdeskundigen, bestaande uit mensen die ervaring hebben met onder andere autisme (ASS), niet-aangeboren hersenletsel (NAH), licht verstandelijke beperking (LVB), een visuele beperking of een lichamelijke beperking. De ervaringsdeskundigen worden op afroep beschikbaar gesteld voor opdrachten zoals trainingen en voorlichtingen, als klankbord of bij individuele (cliënt)ondersteuning.