Thema's

Belangrijke thema's in de dienstverlening van MEE zijn:

 • Tijdig signaleren loont, in elk opzicht. Wanneer (problemen door) een beperking tijdig herkend worden, kan veel voorkomen worden. Tijdig signaleren is de eerste stap tot een effectieve aanpak van problemen én meedoen.

  Signaleren kan leiden tot anders handelen. Het is daarmee de sleutel om dingen anders te kunnen doen en er daardoor voor te zorgen dat mensen met een beperking op allerlei vlakken mee kunnen doen. Op tijd, niet alleen in de zin van leeftijd, maar ook in proces. Ook omdat het loont, want voorkomen is beter (én goedkoper) dan genezen. MEE pleit voor het breder organiseren van tijdig signaleren vanuit een integrale, domeinoverstijgende blik. Met goede schakels tussen signalering, integrale diagnostiek, (gezins)ondersteuning en afstemming tussen ketenpartijen. Niet vanuit stigmatisering, maar vanuit nieuwsgierigheid en mogelijkheden.

  MEE is de expertisepartner voor alle partijen die preventie & tijdig signaleren mogelijk willen maken en kan de benodigde kennis, advies en ondersteuning bieden aan bijvoorbeeld overheid, onderwijs, zorg & welzijn, veiligheid & justitie en het bedrijfsleven.

 • De focus op preventie, schaarste in middelen en zoektocht naar efficiëntie in de keten komen samen in een stijgende vraag naar ketenaanpak en samenwerking. Waarbij de urgentie, de mate waarin een maatschappelijk vraagstuk verandert in een maatschappelijk probleem, de drijvende kracht is achter de snelheid en daadkracht waarmee deze tot stand komt. Want ketensamenwerking is complex. En vergt soms het overstijgen van tegenstrijdige belangen, schotten en dilemma’s.

  In tegenstelling tot mensen zonder beperking, wordt het leven van iemand met een beperking vaker gekenmerkt door pieken en dalen, volgend op cruciale kruispunten en keuzemomenten in het leven. Overschatting en het niet kunnen overzien van de consequenties van keuzes, zorgen voor uitval en (vergaande) problematiek. Waarbij een probleem in het ene leefgebied sterk invloed heeft op andere leefgebieden. Omdat problemen vaak hand in hand gaan, is de regierol in de keten van groot belang. Voor de persoon zelf, maar ook voor de maatschappij.

  Integrale aanpak

  In die stapeling van problemen ligt ook de oplossing: een integrale aanpak. Door een vraag of probleem niet geïsoleerd vanuit één leefgebied te benaderen, maar proactief na te gaan hoe het op alle leefgebieden gaat die van invloed zijn op het functioneren, valt er veel winst te behalen. Het oplossen van drempels op andere leefgebieden kan zodoende een positieve kettingreactie veroorzaken die domeinen en ketens overstijgen. Door de informele en formele netwerken om iemand heen te activeren die dit kunnen ondersteunen, ook bij nieuwe uitdagingen, ontstaat bovendien een duurzame oplossing.

  MEE is de expertisepartner voor alle partijen die ketenaanpak en samenwerking rondom mensen met een beperking mogelijk willen maken en kan kennis, advies, projectleiding en ondersteuning bieden aan overheid en ketenpartners binnen onder andere veiligheid & justitie, schuldhulpverlening, zorg & welzijn, onderwijs en arbeid.

 • Wonen

  Wonen in een complexe samenleving begint bij het bevorderen van sociale inclusie. Inzicht in de achtergrond van verward gedrag vergroot de effectiviteit van de huidige aanpak. Meer inzet op preventie biedt perspectief voor de toekomst.

  Als beschermende woon- en werkvormen ontbreken, zijn kwetsbare mensen op een maatschappelijk vangnet aangewezen. Veel inspanningen nu richten zich op acute situaties van vermeende verwardheid, gedrag dat kan voortkomen uit een niet-zichtbare beperking. Maar verwarring is geen permanente staat van zijn. Wat is nodig? MEE pleit voor het verder naar voren trekken van een inzet op preventie, opdat de focus rondom het thema zelfstandig wonen verschuift van het voorkomen van overlast naar het bevorderen van sociale inclusie. En het organiseren van een laagdrempelige ‘vinger aan de pols’ rondom belangrijke overgangsmomenten in het leven van iemand met een beperking.

  Werken

  Focus op werk maakt meedoen mogelijk. De arbeidsmarkt vraagt meer dan ooit om toegang tot een groot arbeidspotentieel van gemotiveerde, sociale mensen. Een integrale benadering maakt werken met een beperking wél mogelijk.

  MEE is de expertisepartner voor alle partijen die werken mogelijk willen maken en kan de benodigde kennis, advies en ondersteuning bieden aan onder andere werkgevers, gemeenten, UWV, arbeidsmarktregio’s, jobcoachorganisaties en penitentiaire inrichtingen.

 • De ondersteuning bieden die iemand nodig heeft en tegelijkertijd het systeem betaalbaar houden. Steun organiseren betekent verbondenheid creëren in een leven vol kruispunten. Een steunsysteem dat zoveel mogelijk vragen afvangt en vooral ook voorblijft.

  Uitgangspunten bij steun organiseren zijn:

  • Domeinen overstijgen: mensen met een beperking hebben bij hun zorg- en ondersteuningsvraag zelden slechts met één wet te maken.
  • Eigen regie: regie over alle levensdomeinen en alles wat naar eigen inzicht nodig is om een goed leven te leiden.
  • Niet de ziekte of beperking is leidend, maar het vraagstuk van deze persoon en wat hij belangrijk vindt in zijn leven.
  • Steunsystemen creëren: verbinding tussen alle levensdomeinen, de (behoeften van de) persoon zelf en de netwerken en organisaties om iemand heen. En ervoor zorgen dat alle informele en formele structuren om iemand heen optimaal met elkaar samenwerken voor een duurzame oplossing.
  • Samenspel formele en informele zorg
  • Ervaringsdeskundigheid: ervaringsdeskundigen zijn goed in staat de leefwereld van de cliënt centraal te stellen. Daarnaast draagt de inzet van ervaringsdeskundigen bij aan een betere participatie van kwetsbare burgers.

  MEE gelooft in doen

  Mee borduurt voort op de kennis die er al is. En we hebben echte ‘kunners’ in huis. Die meedoen mogelijk maken. En meedoen mogelijk maken faciliteren. Samen met partners. En ervaringsdeskundigen, de mensen om wie het gaat en hun omgeving. Niet de beperking van de persoon is leidend, maar diens mogelijkheden en wat hij of zij belangrijk vindt in het leven.

  MEE is de expertisepartner voor alle partijen die steun organiseren mogelijk willen maken en kan de benodigde kennis, advies en ondersteuning bieden aan bijvoorbeeld overheid, zorg & welzijn en veiligheid & justitie.