MEE Samen

Neem contact met ons op.

MEE in jouw gemeente

Het werkgebied van MEE Samen bestaat uit de provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland midden en noord.

Psychodiagnostisch onderzoek

Een realistisch beeld van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt

De begeleiding van cliënten met een (licht) verstandelijke beperking vraagt een speciale benadering en aanpak. Vaak is het echter niet direct duidelijk wat het niveau van de cliënt is. Psychodiagnostisch onderzoek (PDO) helpt daarbij. PDO kan vermoedens van een (licht) verstandelijke beperking bevestigen of uitsluiten. In de rapportage wordt het niveau van functioneren beschreven en een realistisch beeld gegeven van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Ook wordt in de rapportage de omgeving en begeleiding geschetst die de cliënt nodig heeft om tot zijn of haar recht te komen. Daarnaast worden gerichte adviezen gegeven en kunnen de juiste stappen in het vervolgtraject worden gezet.

Begrepen en gemotiveerd voelen

Als het niet duidelijk is waarom mensen steeds vastlopen in hun leven (wonen, werken, relaties, opvoeding), is het zinvol om onderzoek te doen. Een juiste inschatting van de mogelijkheden en beperkingen helpt om een beter beeld te krijgen. Zo kunnen het niet nakomen van afspraken, boosheid, somberheid en angst bijvoorbeeld ontstaan door een gebrek aan vaardigheden en het bijbehorende gevoel van onmacht daarover. Dit inzicht is daardoor de eerste stap naar verbetering van iemands situatie.

Psychodiagnostisch onderzoek wordt ingezet bij

  • Vermoeden van een verstandelijke beperking of onduidelijkheid over de mate van een beperking
  • Twijfel over eerder diagnostisch onderzoek
  • Een combinatie van een verstandelijke beperking en psychiatrische klachten
  • Vragen over het vastlopen van cliënten (school, werk of thuis)

Werkwijze

Informatie vooraf
Aanvrager vult met (medeweten van) de cliënt het aanvraagformulier en/of een vragenlijst in.

Onderzoek
Het psychodiagnostisch onderzoek bestaat uit een gesprek met de cliënt op een locatie in de buurt, de afname van een intelligentietest (intelligentieonderzoek) en eventueel aanvullende testen, vragenlijsten of observatie van de cliënt.

Rapportage
De uitkomsten worden verwerkt in een onderzoeksverslag, dat met de cliënt wordt besproken. Hoewel we de cliënt aanraden om iemand mee te nemen naar dit gesprek, mag hij of zij dit zelf bepalen. In het rapport staat onder andere welke vaardigheden de cliënt heeft of kan leren, waarvoor zijn of haar netwerk ingezet kan worden en waarvoor passende ondersteuning gevraagd zou moeten worden.

Vervolg
Een psychiatrische diagnose stellen wij niet. Op basis van een screening van het psychisch functioneren kan de MEE gedragskundige wel adviseren dat (psychiatrisch) vervolgonderzoek of andere interventies nodig zijn.

Resultaten

  • Vergroten van zelfinzicht en zelfacceptatie.
  • Ruimte om begeleiding beter af te stemmen.
  • Kans om mogelijkheden te benutten en meer rekening te houden met beperkingen.
  • Voorkomen van overschatting en verergering problematiek.
  • Ruimte om zaken als wonen, werken, relaties en opvoeding beter af te stemmen op het niveau van de cliënt.

”Nu we weten wat er speelt, kunnen we Rita beter helpen.”

Rita voelt zich onbegrepen en somber. Ze heeft geen werk en krijgt een bijstandsuitkering. Het lukt haar maar niet om het huishouden te organiseren en door een achterstand in de administratie zijn er schulden. Tot overmaat van ramp is ze in een rechtszaak verwikkeld, omdat ze haar persoonlijke gegevens uit handen heeft gegeven waarna deze zijn misbruikt.

Er wordt een gedragskundige van MEE ingeschakeld. Psychodiagnostisch onderzoek wijst uit dat Rita een licht verstandelijke beperking heeft. Ze vindt het moeilijk om te plannen en organiseren en ziet de gevolgen van haar handelen niet goed in. Doordat dit niet aan Rita te zien is, wordt ze snel overschat en niet geholpen. De frustraties die dat oplevert, kan ze moeilijk uiten.

Met het advies kan Ria geholpen worden. Hierdoor krijgt Rita het thuis beter op de rit en begrijpt haar omgeving haar gedrag. Niet alleen worden hierdoor verergering van de veelzijdige problematiek voorkomen, ook is er nu uitzicht op een passende baan, waardoor Rita weer mee kan doen in de maatschappij.