MEE Samen

Neem contact met ons op.

MEE in jouw gemeente

Het werkgebied van MEE Samen bestaat uit de provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland midden en noord.

Integrale arbeidscoach

Duurzaam aan het werk met de integrale arbeidscoach

Omdat problemen in de privésituatie van een werknemer met een beperking vaak een belangrijke rol spelen bij verminderd functioneren op de werkvloer, kijkt MEE dankzij haar integrale aanpak verder dan één leefgebied. Dit draagt bij aan een snelle en duurzame verbetering van de inzet, vermindering van uitval en duidelijkheid omtrent gedrag en interactie. Onze Integrale Arbeidscoach is zeer ervaren in de begeleiding van mensen met een beperking, waarbij een uitdaging in het ene leefgebied vaak gerelateerd blijkt te zijn aan uitdagingen in andere leefgebieden.

Werkwijze

Vraagverduidelijking/kennismakingsgesprek
Voorafgaand aan het traject wordt een vraagverduidelijking/ kennismakingsgesprek gevoerd met de betrokkene. Doel van dit gesprek is inzicht verkrijgen of een integraal arbeidscoachtraject daadwerkelijk passend is en bijdraagt aan het doel van een duurzame arbeidsrelatie en -inzet.

Analyse
In opdracht van de werkgever en met toestemming van de werknemer analyseert de integrale arbeidscoach proactief alle leefgebieden die mogelijk van invloed zijn op het functioneren van de werknemer. De aanpak richt zich vervolgens ook op het domeinoverstijgend en integraal aanpakken van problemen.

Plan van aanpak
Samen met de betrokkenen wordt een persoonlijk plan van aanpak opgesteld met doelen en subdoelen op diverse levensdomeinen.

Hoe gaat de coach aan het werk?

  • Door middel van een gefaseerde aanpak, met heldere terugkoppeling en een duidelijk tijdspad
  • De coach richt op een duurzame relatie tussen werkgever en medewerker
  • De coach ondersteunt in relevante vraagstukken en bij gesprekken van lastige aard
  • De coach monitort de motivatie van de medewerker voor het werk en stimuleert deze waar mogelijk.

Doel
Het uiteindelijke doel is om de medewerker duurzaam inzetbaar te maken én te houden. De integrale arbeidscoach kan echter ook preventief worden ingezet, ter voorkoming van uitval of verzuim en bij re-integratie.

Resultaat

  • De (haalbare) productiviteit van de medewerker wordt goed in kaart gebracht en er wordt gestuurd op het zo goed mogelijk benutten van deze capaciteit binnen de gegeven functie.
  • Het welzijn van de medewerker verbetert over de gehele linie.
  • De leidinggevende en de medewerker hebben gezamenlijk een goede en veilige werkrelatie opgebouwd.
  • De medewerker wordt op een goede en veilige manier geïntegreerd in de werkomgeving.
  • Collega’s worden geïnstrueerd en ondersteund bij het omgaan met eventuele gedragsproblemen van de medewerker.

Dit draagt bij aan een snelle en duurzame verbetering van de inzet, vermindering van uitval en duidelijkheid omtrent gedrag en interactie.