MEE Samen

Neem contact met ons op.

MEE in jouw gemeente

Het werkgebied van MEE Samen bestaat uit de provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland midden en noord.

Zorginfarct steeds duidelijker zichtbaar onder cliëntondersteuners, tijd voor actie!

MEE NL brengt nieuwe signaleringsrapportage uit

Het zorginfarct is niet iets van de toekomst, maar is dagelijkse realiteit: de wachtlijsten voor voorzieningen van zorg en ondersteuning zijn lang, passende zorg en ondersteuning is beperkt beschikbaar en de meervoudige problematiek is fors toegenomen. Hiermee staat ook de kwaliteit en de toegang tot cliëntondersteuning onder druk. Dit blijkt uit onderzoek van MEE NL over 2022.De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een signaleringsrapportage. Hierin noemen we de belangrijkste knelpunten vanuit het perspectief van de cliëntondersteuner en de cliënt. Want cliëntondersteuners staan aan de poort van de toegang tot zorg en ondersteuning. Zij helpen mensen de weg vinden door het zorglandschap heen. Wie weten er nu beter wat er speelt in de dagelijkse praktijk? Bijna 400 cliëntondersteuners van MEE hebben daarom meegedaan aan het onderzoek en ons voorzien van waardevolle input en inzichten. De rapportage werd op 25 januari overhandigd aan Fonda Sahla, Tweede Kamerlid van D66.

Belangrijkste knelpunten

Onze cliëntondersteuners ervaren de druk in het zorgsysteem. Uit het onderzoek blijkt dat zij en hun cliënten dagelijks tegen de volgende knelpunten aanlopen:

  1. Cliënt is de dupe van wet- en regelgeving
  2. Zorg en ondersteuning niet beschikbaar
  3. Forse toename meervoudige problematiek
  4. Kwaliteit van cliëntondersteuning staat onder druk
  5. Toename werkdruk cliëntondersteuners
  6. Knelpunten hebben weerslag op professionals

Tussen wal en schip

Maar liefst 88% van de respondenten geeft aan dat zij het afgelopen jaar hebben ervaren dat de meervoudige problematiek van hun cliënten is toegenomen. Terwijl het zorgsysteem hier niet op is ingericht. Cliënten zijn vaak de dupe van de huidige wet- en regelgeving en velen raken hierdoor tussen wal en schip.

Praktijkvoorbeeld:
Ik kom regelmatig tegen dat een aanvraag nét niet in de Wmo past, nét niet in de Wlz en de zorgverzekering is niet passend. Cliënten vallen dan tussen wal en het schip. Bijvoorbeeld om therapie te vinden voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB).”

Wachtlijst op wachtlijst

De wachtlijsten bij gemeenten en zorgaanbieders, zo blijkt uit het onderzoek, zijn toegenomen met ruim 60%. Er ontstaat een stapeleffect: wachtlijst op wachtlijst. Dit heeft ook zijn weerslag op de cliëntondersteuners. 58% van hen geeft aan dat de werkdruk is toegenomen.

Praktijkvoorbeeld:
“De wachtlijsten zorgen ervoor dat cliënten niet verder door kunnen stromen naar de juiste zorg en ondersteuning. Hiervoor blijven ze langer op mijn schouders liggen. Dat wordt steeds zwaarder.”

Zorgstelsel piept en kraakt

De genoemde knelpunten in het rapport zijn niet nieuw en zullen voor vele betrokkenen in het sociaal domein herkenbaar zijn. De signaleringsrapportage bevestigt nogmaals dat ons zorgstelsel piept en kraakt.

Wij zien cliëntondersteuners als sleutelfiguren in de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning. Yvon van Houdt, directeur MEE NL: “Cliëntondersteuners zijn in dit geval de ogen en oren van kwetsbare burgers. Mensen die thuis wonen, maar wel een zorg- of ondersteuningsvraag hebben om zelfredzaam te zijn, worden niet gehoord. Hun problemen worden niet zichtbaar, en dat is schrijnend. Wij roepen het kabinet op de handschoen op te pakken.”

Domeinoverstijgend werken

Wanneer cliëntondersteuners domeinoverstijgend kunnen werken verbetert de toegang tot zorg voor kwetsbare burgers. Juist nu de zorg zo onder druk staat, moet cliëntondersteuning voor iedereen toegankelijk zijn. Ongeacht met welke wet of regeling de hulp- of zorgvraag te maken heeft, of in welke gemeente iemand woont. Yvon van Houdt: "Daarom pleiten wij voor één loket voor domeinoverstijgende clientondersteuning. We gaan graag in gesprek met de politiek hoe dit het beste geregeld kan worden.”

Praktijkvoorbeeld:
“Ik hoop dat de wet binnenkort van kracht wordt die het mogelijk maakt om onafhankelijke cliëntondersteuning overstijgend te organiseren. Dit zou ons werk makkelijker maken en dan kunnen we écht onafhankelijk zijn.

Download signaleringsrapportage 2022 - Drempelvrij