MEE Samen

Neem contact met ons op.

MEE in jouw gemeente

Het werkgebied van MEE Samen bestaat uit de provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland midden en noord.

Netwerkgids

Netwerkgids voor passende zorg

De zoektocht naar een passende (zorg)plek voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek duurt vaak meerdere jaren. Dit leidt vaak tot verslechtering, escalatie van gedrag, stress en wanhoop bij naasten. Een Netwerkgids helpt deze mensen en hun naasten bij het vinden van oplossingen en de juiste zorg.

Intensievere en langdurigere ondersteuning

De Netwerkgids heeft een specialisme in complexe problematiek en kan intensievere en langdurigere ondersteuning bieden dan een reguliere cliëntondersteuner. Omdat zorgvragen binnen verschillende wetten kunnen vallen (Wlz, Wmo, Jeugdzorg), wordt er domeinoverstijgend gewerkt. Hierdoor hoeven zorgvragen niet overgedragen te worden. De ondersteuning is altijd op maat. De Netwerkgids gaat in gesprek met zorgaanbieders en zoekt oplossingen voor knelpunten in zorg- en dienstverlening. Deze manier van werken zorgt voor een gevoel van steun bij alle betrokkenen en betere communicatie tussen cliënten en hun naasten, zorgaanbieders en instanties.

Programma Volwaardig Leven

‘Netwerkgids’ is een vorm van gespecialiseerde cliëntondersteuning en is één van de vijf pilots met gespecialiseerde cliëntondersteuners van het programma Volwaardig Leven. Met dit programma wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de gehandicaptenzorg meer passend en toekomstbestendig maken. Minister Helder ziet de meerwaarde van de pilots en heeft besloten om de pilots te verlengen tot eind 2023, waarna toegewerkt wordt naar de borging van deze vorm van gespecialiseerde cliëntondersteuning.

Veelgestelde vragen

  • Een Netwerkgids biedt gespecialiseerde cliëntondersteuning aan cliënten met een (licht) verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblematiek, en aan hun naasten en netwerk. Dit betekent dat de Netwerkgids gespecialiseerd is in complexe problematiek, en meer intensievere en langdurigere ondersteuning kan bieden dan een reguliere cliëntondersteuner. Een Netwerkgids werkt domeinoverstijgend, is volledig onafhankelijk en zoekt oplossingen voor knelpunten in zorg- en dienstverlening.

  • Iedereen die te maken heeft met een verstandelijke beperking en aanvullende complexe gedragsproblematiek en al een tijd vastloopt bij het zoeken van passende zorg, kan ondersteuning door een Netwerkgids aanvragen. Dit kan de cliënt zelf of een naaste zijn, maar ook een zorgaanbieder of het zorgkantoor.

    Bij de aanmelding wordt er gekeken of er aan verschillende voorwaarden wordt voldaan, zoals in welke gemeente/werkgebied de casus valt, of de cliënt moeilijk verstaanbaar gedrag vertoont en of men al langer dan een half jaar op zoek is naar passende zorg (waarbij er geen sprake is van wachtlijstproblematiek). Dit zijn richtlijnen voor een aanmelding, maar bovenal wordt er gekeken naar de gezinnen en hun situatie.

  • Aanmelden kan bij MEE Samen door contact op te nemen. De aanvraag wordt binnen 2 weken in behandeling genomen. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, dan start de ondersteuning zo snel mogelijk.

  • Ondersteuning van een Netwerkgids kost niets. Ook als er nog geen Wlz-indicatie is, maar er wel zicht op is dat deze aangevraagd kan worden.

  • Een Netwerkgids biedt ondersteuning zo lang als nodig is, en is niet aan een bepaalde tijd gebonden. Wanneer passende zorg is georganiseerd of iemand op een wachtlijst staat voor een passende woonplek, dan wordt een traject afgerond of overgedragen aan reguliere onafhankelijk cliëntondersteuner. Wel kan de Netwerkgids nog een periode na afronding of overdracht van het traject betrokken blijven.

Documentaire: 'Alles voor Jeroen'

Bekijk ook onderstaande video: 'Alles voor Jeroen'. Een documentaire over de Netwerkgids van MEE.